ಲಾ ರೋಚೆ ಗೋಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್

© ಚಿತ್ರಗಳು  ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆಗಳು  1957 ರಲ್ಲಿ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings_décor_barbacane_avec_les_acteurs
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon acteur
Vikings_vue_sur_le_tournage_Deuxieme_pon
Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon  tourn
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_
Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_